Kom i gang

Trafikkregler og oppførsel i trafikken

Trafikkregler

For at alle skal komme trygt frem, er det viktig med regler og skilt som sier hvordan og hvor det er lov til å gå, sykle og kjøre.

Vegtrafikklovens §3 kaller vi for den viktigste trafikkregelen. Den sier: du skal gjøre ditt beste for at du selv eller andre ikke blir skadet i trafikken.

For å klare det må du vise hensyn, være forsiktig og oppmerksom og ikke hindre andre.

Trafikk = samspill

I trafikken må vi spille på lag for å unngå ulykker.

Som trafikant har du mange plikter, men bare noen få rettigheter.

Du kan ha rett til å sykle gjennom et veikryss uten å stoppe, fordi andre har vikeplikt for deg. Likevel har du plikt til å sjekke at du blir sluppet fram.

Spørsmål:

 • Hva vil det si å ha plikter i trafikken?
 • Hvilke plikter har syklister i trafikken?

Myke og harde trafikanter

Syklister er myke og sårbare trafikanter. Når en syklist kolliderer med en bil, er det syklisten som blir skadet. Da hjelper det lite å krangle om hvem som hadde rett.

Samtidig er syklister harde trafikanter i forhold til fotgjengere. Du må derfor aldri sykle slik at små barn eller andre gående blir skadet.

Spørsmål:

 • Hva menes med begrepene myke og harde trafikanter?
 • Er trafikantene du ser på bildet myke eller harde?

Hvor kan du sykle?

Syklister må følge mange av de samme trafikkreglene som andre kjørende. En viktig forskjell er at sykler kan brukes på flere steder enn biler.
Friheten til å velge hvor du skal sykle betyr også at du er nødt til å vite hvor du kan sykle og hvordan du skal oppføre deg. Du må også velge de tryggeste stedene. Det er ikke sikkert at den korteste veien alltid er den tryggeste.

Syklister kan velge om de vil bruke fortau og gang- og sykkelveier, eller kjørebanen. Det tryggeste er ofte å bruke de veiene som er laget spesielt for myke trafikanter.

Spørsmål:

 • Hva slags veier sykler du oftest på?

Hvor er det trygt å sykle – Fortau og gangveier

Du har lov til å sykle på fortauet på begge sider av veien, og i begge retninger.
Fortau og gangveier er først og fremst for fotgjengere. Derfor må du sykle sakte og holde god avstand til disse.
Noen ganger kan det være nødvendig å gå av sykkelen og trille den forbi fotgjengerne.

Spørsmål:

 • I hvilke situasjoner tror du det er nødvendig å gå av og trille sykkelen på fortau og gangvei?

Hvor er det trygt å sykle – Gang- og sykkelveier

Å sykle på gang- og sykkelveier er ofte det beste. Da bør du holde deg på høyre side og ta hensyn til fotgjengere og andre syklister. Du må være forberedt på at fotgjengere bruker begge sidene og at de kan gå på kryss og tvers uten å se seg for.

Du kan godt bruke signalklokka for å varsle fotgjengerne om at du kommer, men gjør det på god avstand og senk farten. Da rekker de å gi deg mer plass uten at du skremmer dem.

Spørsmål:

 • Gå til en gang- og sykkelvei og legg merke til gode og dårlige samspillsituasjoner. Snakk sammen i klassen etterpå om det dere så. Dette kan gjøres enten som hjemmelekse eller i skoletiden.

Sykling i kjørebanen

Er det ikke gang- og sykkelvei eller fortau i nærheten, kan du sykle i kjørebanen. Du har bare lov til å sykle på høyre side, og du bør holde litt avstand til veikanten. Da er det lettere å holde balansen. Du må også følge de reglene som gjelder for kjørende, for eksempel vikeplikt fra høyre, stoppe på rødt lys og vikeplikt for fotgjengere i gangfelt.
Hvis flere sykler sammen, skal dere sykle etter hverandre og ikke ved siden av hverandre.

Spørsmål:

 • Hva kan være utrygt med å sykle i kjørebanen?

Sykling i sykkelfelt

Noen steder finnes det egne sykkelfelt i kjørebanen. Disse er markert både med veimerking og egne skilt. Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien.

Husk at du bruker veien sammen med andre kjøretøy som biler, busser og motorsykler osv. Derfor bør du ikke sykle her før du kan holde balansen, svinge og bremse på en trygg og sikker måte. Du må også kunne følge de viktigste trafikkreglene.

Vær synlig i trafikken

Å være synlig kan bety at du bruker refleksvest, at du har en sykkelhjelm med sterke farger og at du har lykter og reflekser på sykkelen. Men du kan også bli sett ved å plassere deg riktig i kjørebanen og ved veikryssene.

Blindsone

Det røde området som du ser markert rundt lastebilen her kaller vi blindsonen.  Sjåføren sitter høyt oppe, og ser ikke det som er rett foran bilen, rett på siden eller bak.
Beveg deg aldri i blindsonen før du er sikker på at bilen står stille. Bli heller aldri stående i blindsonen.

Spørsmål:

 • Hva kan skje om du er i blindsonen til en lastebil?

Vær synlig

Bilisten skal svinge til høyre, mens syklisten skal rett fram.
Syklisten er i bilens blindsone, og sjåføren kan ikke se syklisten. Her er det stor fare for kollisjon. Selv om bilisten har vikeplikt, bør syklisten her bremse og slippe bilisten foran seg.

Spørsmål:

 • Kan du tenke deg situasjoner der det kan være vanskelig for bilister å se deg som sykler?

Når du sykler forbi parkerte biler, må du holde avstand og være ekstra forsiktig hvis du ser at det sitter noen i bilen. Sjansen er stor for at sjåføren ikke har sett deg, og at døren åpnes når du er på vei forbi.

Du må i tillegg også være oppmerksom på at det kan komme mennesker eller dyr ut mellom bilene som skal krysse veien, selv om det ikke er gangfelt der.

Spørsmål:

 • Hva kan skje hvis en bildør åpnes i det du er på vei forbi?

Begge bilistene skal svinge til venstre, mens syklisten skal rett fram.
Føreren av den møtende bilen har vikeplikt for syklisten, men det er stor fare for kollisjon. Bilisten kan nemlig ikke se syklisten, som er skjult bak varebilen.

Spørsmål:

 • Hva bør du gjøre hvis du er syklist i denne situasjonen?
 • Hva kan du gjøre for å bli sett i trafikken?
 • I hvilke situasjoner mener du det er særlig viktig å bli sett?

Blikkontakt

Selv om trafikkreglene skal styre samspillet i trafikken, må vi noen ganger gjøre egne «avtaler» med hverandre underveis. Det er vanskelig å snakke sammen på vanlig måte i trafikken, og du kan ikke stole på at bilene alltid viser hvor de skal. Hvordan skal vi da kunne vite hva de andre vil gjøre? Løsningen er ganske enkel:

Kommer det en bil når du skal krysse veien, bør du prøve å få blikkontakt med sjåføren. Ser sjåføren en annen vei vet du at han ikke har oppdaget deg. Har dere blikkontakt kan du lettere se om han har tenkt å stoppe. Ofte kan også et lite nikk eller vink hjelpe dere til å forstå hverandre.

Kjørefart

Fartsgrensene gjelder for alle kjøretøy, også for syklister. Det betyr for eksempel at du ikke har lov til å sykle raskere enn 30 km/t når du kommer til skilt som viser den fartsgrensen.

Du skal også sykle sakte eller stanse helt når du for eksempel møter:

 • barn
 • fotgjengere på fortau
 • person som bruker hvit stokk eller førerhund for blinde
 • andre som du tror kan ha problemer med å bevege seg i trafikken

Ta hensyn til vei og føre

Når du er ute og sykler, må du også ta hensyn til underlaget.
På tørr asfalt har hjulene godt feste, og bremsene virker bra.
Det er ikke like lett å holde balansen eller å stoppe raskt når veien er glatt. For å unngå å velte, må du senke farten når du sykler i regnvær, på snø og is eller hvis veien er dekket av høstløv, sand og grus.

Spørsmål:

 • Sykler du om vinteren?
 • Hva kan være farlig i situasjonen du ser her?

Passasjer på sykkel

Av og til er det sikkert fristende å la noen få sitte på med deg på sykkelen. Det kan være både hyggelig og praktisk å ta med en god venn på sykkeltur. Men det finnes ganske strenge regler for slik transport.

Hvis du skal sykle med passasjer, må den som sitter på være under 10 år gammel. Syklingen må foregå på en trygg måte. Du skal kunne holde balansen, svinge og bremse like godt med en passasjer, som det du gjør når du sykler alene. Klarer du ikke det, bør du heller ikke la noen sitte på med deg, selv om de er yngre enn 10 år.

Læringsmål for trafikkregler

Du skal kunne:

 • Forklare hva det vil si å vise hensyn, være forsiktig, oppmerksom og ikke hindre andre i trafikken.
 • Forklare begrepene plikter og rettigheter i trafikken.
 • Vite hvor du har lov til sykle og hvor det er tryggest å sykle.
 • Forklare hva en blindsone er.
 • Forklare hva det vil si å være synlig i trafikken.